Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าแรก    ข้อมูลการคัดกรองนักเรียน    กระดานสนทนา     ติดต่อสอบถาม

ดาวน์โหลด

1.ชุดโปรแกรมคัดกรอง พฤติกรรมนักเรียน
2.คู่มือการใช้โปรแกรมคัดกรองฯ
3.มาตรฐานระบบ การดูแลฯ
4.แบบเก็บข้อมูลในการคัดกรอง
5.วิธีการแก้ error 916
6. โปรแกรมจัดการข้อมูล on web
7. dotnetfx
8. รหัสเขตพื้นที่

9. รหัสโรงเรียน
- สพป. ภาคกลาง
- สพป. ภาคเหนือ
-สพป.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- สพป. ภาคใต้
- สพม.
SQL manamentแจ้งให้ทราบเนื่องด้วยมีการปรับปรุงฐานข้อมูลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนบนเวปไซต์ จึงขอระงับการส่งข้อมูลไว้ก่อน และตามที่กำหนดส่งข้อมูลการคัดกรองนักเรียนภายในเดือนสิงหาคมนั้น จึงขยายเวลาการส่งข้อมูลให้กับโรงเรียน โดยโรงเรียนสามารถส่งข้อมูลผ่านเวปไซต์ให้กับ สพฐ. ได้ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน - 15 ตุลาคม 2556 ต้องขออภัยมา ณ ที่นี่ด้วยค่ะ

ข้อมูลที่ต้องส่งนั้นประกอบด้วย

1. ข้อมูลคัดกรองนักเรียน
2. ข้อมูลการเยี่ยมบ้าน
3. ข้อมูลประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
4. ข้อมูลประเมินพฤติกรรมนักเรียน(SDQ) ฉบับครูประเมินนักเรียน

แจ้งให้โรงเรียนทราบ หากโรงเรียนใดที่จะส่งข้อมูล on web หรือ เข้า web เพื่อดูข้อมูลการคัดกรองนักเรียน ให้โรงเรียนเข้าไปที่ http://pc-education.com

ให้หัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของแต่ละโรงเรียนดาวน์โหลดโปรแกรมจัดการข้อมูล on web และถ้าโรงเรียนใดจัดทำข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถส่งข้อมูลได้เลยค่ะซึ่งขั้นตอนวิธีการส่งข้อมูลดาวน์โหลด

 

ภาพกิจกรรม